Blacksmith's Bellows

Blacksmith's Bellows

Wagon Wheel & Shovel (2)

Wagon Wheel & Shovel (2)

Tuscarora Jail ca. 1880 (2)

Tuscarora Jail ca. 1880 (2)

Toll Cabin Lamoille, NV ca. 1880

Toll Cabin Lamoille, NV ca. 1880

Cemetery

Cemetery

Freight Wagon

Freight Wagon

Ore Wagon ca. 1890 (2)

Ore Wagon ca. 1890 (2)

Ore Wagon ca. 1890

Ore Wagon ca. 1890

Safe

Safe

Universal Gear

Universal Gear

Centrifugal Pumps

Centrifugal Pumps

Centrifugal Pumps (2)

Centrifugal Pumps (2)

Hoist

Hoist

Railroad Line Shack ca. 1910 (2)

Railroad Line Shack ca. 1910 (2)

Boulder City Depot 1930

Boulder City Depot 1930

Boulder City Depot 1930

Boulder City Depot 1930

Boulder City Depot 1930

Boulder City Depot 1930

Union Pacific Caboose 25147 (2)

Union Pacific Caboose 25147 (2)

Union Pacific Locomotive 4442 (2)

Union Pacific Locomotive 4442 (2)

Union Pacific Locomotive 4442 (3)

Union Pacific Locomotive 4442 (3)